Loft

Loft (2005)

Título Original: Shi no otome - Rofuto (Loft) Shi no otome - Rofuto (Loft).
Origen: Japan.
Género: Terror - .
Duración: 02:03:00 minutos.

Director: Kiyoshi Kurosawa.
Reparto: Sawa Suzuki, Yumi Adachi, Hidetoshi Nishijima, Hidetoshi Nishijima.